مجموعه سامانه های کندو پلتفرمی است که امکان شناسایی مسائل تا حل آنها را طی فرایندی برای کاربران خود فراهم می‌کند

در حال بروزرسانی سایت هستیم

بزودی نسخه جدید سایت و پلتفرم‌های سامانه کندو برای استفاده کاربران در دسترس قرار می‌گیرد